E-mail: info@elvida.nl    Telefoon: 0573 - 789 886

Disclaimer

Aansprakelijkheid

  1. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie worden door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt.
  2. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  3. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Elvida Automatisering komen.

Copyright

  1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elvida Automatisering.
  2. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan kan een inbreuk maken op de intellectuele rechten van Elvida Automatsering.
  3. U bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen u vanuit deze website verzendt.
  4. Elvida Automatisering heeft het recht, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze website en/of van bepaalde diensten die op deze website worden aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Overige informatie

  1. Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer kunt u contact met Elvida Automatisering opnemen. Deze disclaimer kan gewijzigd worden. Elvida Automatisering is te allen tijde gerechtigd haar disclaimer te wijzigen. De meeste recente wijzigingen vindt u op deze pagina.